dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

ŠPP


Školní poradenské pracoviště
  
Školní psycholog
Činnost školního psychologa

 • metodické vedení pedagogů
 • tvorba metodických a koncepčních materiálů, metodická pomoc při jejich realizaci
 • komplexní zabezpečení diagnostických, psychoterapeutických a edukativních služeb při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání mládeže ve škole a v rodině, zaměřených zejména na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • krizová intervence pro žáky, rodiče a pedagogy
 • depistáž a samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji
 • systematická práce s neprospívajícími žáky, žáky se speciálními vývojovými poruchami učení, nadanými žáky včetně doporučení individuálního vzdělávacího plánu
 • psychodiagnostická a psychoterapeutická činnost u obtížně vychovatelných jedinců, stanovení preventivních a nápravných postupů
 • individuální případové práce i skupinové práce s třídními kolektivy s využitím efektivních metod, ulehčovat adaptaci žákům na nové prostředí, optimalizovat vývoj struktury třídního kolektivu
 • konzultace pro žáky, rodiče, vedení školy, pedagogy, výchovného poradce, metodika prevence, pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra, úřadu práce, orgány sociálně-právní ochrany dětí
 • diagnostika prostředí školy, třídních kolektivů, osobnostních a intelektových vlastností žáků, jejich rodinného zázemí, sociálního zázemí a následné terapeutické postupy
 • spolupráce s vedením školy, pedagogy, výchovným poradcem, metodikem prevence
 • zpracování a prezentace metodiky primární a další prevence sociálně patologických jevů ve skupinách dospívající mládeže ve spolupráci s metodikem prevence
 •  
 • Výchovný poradce
 • Činnost výchovného poradce
 • poradenská činnost při řešení výchovných a výukových obtíží, zahrnující výchovnou a vzdělávací problematiku
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky
 • vedení písemných záznamů o své práci.
 • poskytování diagnosticko poradenské podpory v oblasti kariérového poradenství (spolupráce s úřadem práce, spolupráce se středními školami v regionu, testy profesní orientace, přijímací řízení na VŠ)
 • spolupráce s ostatními učiteli
 • spolupráce a konzultace se školním psychologem, metodikem prevence a dalšími pracovníky ŠPP
 • práce ve výchovné komisi školy
 • koordinace spolupráce mezi školou a rodinou
 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • předávání nových poznatků z oblasti prevence, volby povolání aj.
 • zajištění realizace závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření
 • poskytování metodických materiálů třídním učitelům
 • řešení vzniklých problémů u jednotlivých studentů ve spolupráci se školním psychologem a metodikem prevence
 • spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem, Informačním a poradenským střediskem při Úřadu práce v Brně a jinými institucemi
 •  
 • Školní metodik prevence
 • Činnost školního metodika prevence
 • zajištění prevence sociálně patologických jevů v rámci osnov  občanské nauky, základů ekologie atd.
 • vypracování komplexního a dlouhodobého minimálního preventivního programu
 • aktivity uplatňované v rámci preventivní činnosti
 • důsledné a soustavné vzdělávání žáků, učitelů a ostatních pracovníků ve školství, osvěta rodičů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy
 • podíl na utváření postojů ke společnosti, zdravému životnímu stylu a speciálně k zneužívání drog u žáků, rodičů, učitelů
 • podíl na utváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, minimalizace nepříznivého ovlivňování rozvoje schopností a osobních vlastností žáků
 • vést k rozvoji dovednosti sociální komunikace, zvládání sociálních vztahů a stresových situací žáků, učitelů, dovednosti říkat „ne“
 • poskytovat důvěryhodné, snadno dostupné poradenské služby pro žáky, rodiče a učitele
 • vést ke zvýšení nabídky a rozvoje volnočasových aktivit
 • ve spolupráci se školním psychologem seznámit rodiče na úvodní besedě před třídními schůzkamise školním poradenským pracovištěm, metodikem prevence, školním řádem, klasifikačním řádem, žáci budou informování při návštěvě školního poradenského pracoviště s interakčními technikami
 • úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, orgány sociálně-právní ochrany dětí, krajským školským koordinátorem prevence, speciálními institucemi zabývajícími se drogovou problematikou, policii ČR
 • metodické vedení pedagogů v této oblasti, osvětová a přednášková činnost
 • vyhodnocování účinnosti programů

 


Konzultační hodiny poradenského centra

  

Školní psycholog

Mgr. Anna Karásková

mail: anna.karaskova@issabrno.cz

tel. 533 433 146 – 9 kl. 71

Konzultační hodiny s platností od 1. 2. 2017.

Mobil: 601 090 869

 

Pracoviště Křižíkova 15 (pracovna školního psychologa)

 

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

8:00 – 12:00

-

Úterý

8:00 – 12:00

_

Středa

8.00 – 12. 00

_

Čtvrtek

8:00 - 12:00

_

Pátek

8:00 - 12:00

_

 *konzultace vždy po telefonické nebo osobní domluvě, v závažných

  případech možno i mimo konzultační hodiny

  

Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Marková

mail: katerina.markova@issabrno.cz 

533 433 147 – 9 kl. 78 (v době konzultačních hodin klapka 19)
Mobil: 702 104 426

 

Pracoviště Křižíkova 15 (místnost ŠPP)

Lichý týden

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

_

12:00 – 13:30

Úterý

_

11:30 – 13:30

Středa

 

_

Čtvrtek

11:00 – 12:30

_

Pátek

_

_

 

Sudý týden

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

10:00 – 11:30

_

Úterý

 

_

Středa

11:00 – 13:00

_

Čtvrtek

 

_

Pátek

11:00 – 12:30

_

* mimo konzultační hodiny po domluvě

 

 

Školní metodik prevence

Ing. Blanka Halbichová

mail: Blanka. Halbichova@issabrno.cz

533 433 147 – 9 kl. 63 (v době konzultačních hodin klapka 19)

Mobil: 603 462 589

 

Pracoviště Křižíkova 15 (místnost ŠPP)

Lichý týden

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

10:00 – 11:30_

_

Úterý

_

_

Středa

 

_

Čtvrtek

_

14:55 – 15:30

Pátek

_

_

 

Sudý týden

Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

_

14:00 – 15:00

Úterý

 

_

Středa

12:10 – 13:00

_

Čtvrtek

_

_

Pátek

_

_

* mimo konzultační hodiny po domluvě


 

Soubory ke stažení

Důležité kontakty (PDF 790.14 kB)

ŠPP_náplně_práce (DOCX 16.38 kB)
Schránka důvěry (DOCX 20.47 kB)
Školní dotazník SŠ (DOC 86.5 kB)
MPP 2016 (DOCX 1.83 MB)
Konzultační hodiny 2016 (DOC 30.5 kB)
Krizový plán školy (DOCX 1.84 MB)


 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele (DOCX 11.92 kB)
Opakování ročníku (DOCX 11.13 kB)
Přerušení studia - žádost (DOCX 11.12 kB)
přijetí formou přestupu - k nám (DOCX 12.07 kB)
ŘMV- žádost o uznání (DOCX 12.96 kB)
Ukončení studia na vlastní žádost (DOCX 11.4 kB)
Uvolnění z tělesné výchovy (DOCX 13.32 kB)
Vydání druhopisu (DOCX 12.11 kB)
Žádost o uznání vzdělání (DOCX 13.76 kB)

 

 

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

kontaktautoškola (2)

facebook RSS Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz