dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Řidiči – referenti

Školení řidičů referentů

Školení řidičů firemních vozidel (kteří k řízení vozidla nepotřebují Průkaz profesní způsobilosti řidiče) vyplývá z následujících ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce):

§ 103 Povinnosti zaměstnavatele odst. 2, 3

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno.


§ 106 Práva a povinnosti zaměstnance odst. 4 písm. a)

Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí.

§ 230 Prohlubování kvalifikace

Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování.

Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby.

Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet. Ustanovení odstavce 3 tím však není dotčeno.


Místo školení

Školení provádíme zpravidla v prostorách ISŠA na Křižíkově 15 v Brně, po dohodě u objednavatele, pokud má pro tento účel vhodné prostory.

Obsah a rozsah školení

Školení je zaměřeno na seznámení, příp. obnovení a udržení znalostí v oblasti předpisů souvisejících s řízením a údržbou vozidel. Délku školení přizpůsobujeme požadavkům objednavatele, zpravidla je v rozsahu 2 hodin. 

Platební podmínky

Cenu za školení hradí objednavatel školení:

  • pro skupiny 5 až 10 osob - 250,- Kč + 21% DPH za osobu

  • pro skupiny nad 10 osob - 200,- Kč + 21% DPH za osobu

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz