dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Projekty

Bike europe experts

 

Cílem projektu je vytvořit profesní profily absolventů primárního i celoživotního vzdělání v oboru jízdních kol a motocyklů, a to za pomoci aplikace evropských mechanismů používaných v odborném vzdělávání. Tyto  profily budou základem pro sjednocení obsahu a výstupů vzdělávání na obou stupních.

Budou porovnány systémy, obsah a podmínky vzdělávání v partnerských zemích, s cílem využít dobré praxe v jednotlivých státech v celé Evropě.

Při všech aktivitách projektu bude brán zřetel na rychlý vývoj alternativních pohonů, které  jsou v současné době v tomto oboru velice aktuální a očekává se velký nárůst těchto pohonů při výrobě nových jednostopých vozidel. Je proto potřeba vytvořit profesní profily pro primární i celoživotní vzdělávání tak, aby odpovídaly očekávanému vývoji nových technologií a sloužily jako podklad pro aktualizaci a sjednocení vzdělávacích programů.

 

Aktivity projektu budou mít dva hlavní směry:

1) Primární vzdělávání:

- srovnání systémů a obsahu vzdělávání, podmínky (minimální vybavení)

- porovnání a sjednocení obsahu závěrečných zkoušek

- vytvoření profesního profilu

- srovnání výsledků vzdělávání pomocí mezinárodní soutěže mezi zapojenými zeměmi, příprava podkladů pro soutěž (pravidla, testové otázky, praktické úkoly)

- implementace tématu alternativních pohonů s důrazem na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj

2) Celoživotní vzdělávání (CŽV):

- analýza forem a druhů celoživotního vzdělávání v jednotlivých zemích, legislativní rámec CŽV, podmínky (minimální vybavení)

- porovnání a sjednocení obsahu profesních zkoušek a určení obsahu a podmínek mistrovské zkoušky v zemích, kde tato zkouška ještě není zavedena

- vytvoření profesního profilu

- implementace tématu alternativních pohonů s důrazem na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj

 

Pro dosažení cílů projektu budou použity následující prostředky:

- projektová setkání (vypracování profesních profilů, rámcový návrh obsahu závěrečných zkoušek)

- průběžná komunikace pomocí e-mailu a telefonu

- příprava a tvorba podkladů

- praktické porovnání výsledků vzdělávání formou mezinárodní soutěže

 

V rámci realizace projektových aktivit budou přímí účastníci podpořeni osobní výměnou zkušeností ve vzdělávání, srovnáním metod výuky a přenosem příkladů dobré praxe, které budou moci aplikovat ve výuce. Díky tomu budou podpořeny zúčastněné organizace zvýšením kvality vzdělávání a tím pádem atraktivity vzdělávacích programů, dále budou podpořeny možností aplikovat ve výuce výstupy programu - profesní profily, obsah závěrečných zkoušek a budou moci vycházet z výsledku praktického srovnání výstupů vzdělávání, které bude významným motivačním prvkem pro aplikaci získaných příkladů dobré praxe vyplývajících ze srovnání systémů a podmínek vzdělávání.

Nepřímo podpořenou cílovou skupinu projektu  tvoří žáci v  počátečním vzdělávání (cca 3150 osob), kteří budou  mít možnost se po školních a dalších kolech v rámci jednotlivých států zúčastnit praktického srovnání výsledků vzdělávání, což je významným motivačním prvkem v procesu vzdělávání. Kromě toho bude tato cílová skupina profitovat z inovovaných vzdělávacích programů, které budou upraveny na základě realizace a výstupů projektu a to s ohledem na rozvoj nových technologií, zejména alternativních pohonů, což zvýší možnosti jejich uplatnění na trhu práce a vzhledem k mezinárodnímu rozsahu projektu i zvýší jejich mobilitu. Vyjma mezinárodního srovnání platí stejná podpora i pro účastníky dalšího vzdělávání (kvalifikovaný odhad cca 1500 osob).

 

 

 

 

 

 

PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v JMK

 

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace patří mezi největší odborné školy v JMK a je pilotní školou s výukou autooborů v JMK. ISŠA Brno bude organizovat polytechnické vzdělávání žáků ZŠ se zaměřením na dopravu a automobilismus, dále bude spolupracovat s dalšími školami s výukou autooborů na jejich rozvoji a bude sdílet učebny pro žáky ostatních škol s výukou autooborů. Realizace projektu zajistí polytechnické vzdělávání žáků partnerských ZŠ, které v současné době na ZŠ chybí a v rámci spolupráce s dalšími středními školami zajistí průběžné vzdělávání odborných pedagogů, jejich vzájemné setkávání a přenos příkladů dobré praxe, projekt také umožní využívat nadstandardně vybavené výukové prostory a kvalitní pedagogy pro výuku žáků těchto škol. Projekt zajistí polytechnické vzdělávání žáků ZŠ a umožní vzájemnou spolupráci a podporu středních škol s výukou autooborů v JMK.

 
Projekt „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v JMK“, vedený pod číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, je financovaný ze zdrojů Evropské Unie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celý projekt, jehož příjemcem je Jihomoravský kraj, potrvá do konce listopadu 2020. 

 

KaPoDaV - Podpora karierového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj

 

Projekt Jihomoravského kraje odbor školství

KaPoDaV - Podpora karierového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj

a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Období realizace: 5.12.2017 - 31.10.2020

Finanční podpora: Tento projekt je spolufinancován EU, SRČR a Jihomoravského kraje

Projekt KAPODAV byl zahájen v listopadu 2017 a předpokládané ukončení je k 31.10.2020.

Popis projektu: KAPODAV je iniciován odborem školství JMK. Projektu se zúčastní celkem deset vybraných partnerů. Naše škola v projektu působí v roli lokálního lídra. Bude poskytovat ostatním školám poradenství, kolegiální podporu, supervize, atd. Aktivně se bude podílet na vytváření sítě podnikavých škol a partnerství se ZŠ a SŠ. Cílem bude snaha podpořit podnikavost a kreativitu žáků základních a středních škol JMK a dále úzká spolupráce s vybranými školami. V průběhu projektu na naší škole budou zrealizovány tyto produkty:

- Projektový den Bezpečnost v dopravě, který připraví žáci naší školy ve spolupráci s pedagogy. Dalšími partnery školy budou složky IZS. Obsahem projektového dne budou pracovní dílny na téma Besip, dále soutěže, besedy a prohlídka praktického pracoviště naší školy. Projektový den je určen pro základní a střední školy JMK.

- Vedení a realizace žákovských minipodniků a miniprojektů se sociálním přesahem. Jeden z minipodniků bude zaměřen na sociální podnikání. Tento produkt je určen zejména pro žáky středních škol.

Cíle a výstupy projektu:

Cílem projektového dne Bezpečnost v dopravě bude seznámení s bezpečným chováním v silničním provozu. Dále pak výchova k bezpečnému chování při mimořádných událostech a k jejich správnému řešení.

Cílem žákovských minipodniků a miniprojektů bude  snaha naučit žáky rozvíjet svou podnikavost, umění zakládat a úspěšně vést firmy, rozvíjet měkké dovednosti jako schopnost komunikace s úřady a dalšími institucemi a rozvíjet sociální cítění se spoluobčany.

Zvyšování podnikavosti a kreativity u žáků ZŠ a SŠ je snahou o snižování nezaměstnanosti absolventů na trhu práce, zakládání firem, podpora podnikání a budoucích podnikatelů. 

UNIV3 - nový projekt školy

loga

Projekt UNIV 3 - podpora procesů vzdělávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014. Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

  • podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
  • rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
  • modernizovat proces akreditací
  • podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.
Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz
 

Projekt Koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků.

ne 26. dubna 2012 byla podepsaná smlouva mezi Integrovanou střední školou automobilní Brno, obchodní společností ŠKODA AUTO a.s., obchodní společností SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. a obchodní společnost Robert Bosch odbytová, s.r.o.. Účelem projektu je společnými silami přispět k dalšímu zvýšení kvalifikace pedagogického personálu technických škol, k prohloubení technických a odborných znalostí a dovedností zejména učitelů a mistrů odborné výuky, což by se mělo projevit ve svém důsledku zejména ve zkvalitnění výuky žáků škol a ve zlepšení úrovně jejich odborného vzdělávání s cílem, co nejlépe je připravit pro jejich další uplatnění v automobilovém průmyslu.

P.O.              

EU – peníze školám, šablony III/2 – zvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT

loga

Naše škola se zapojila do projektu EU – peníze školám, šablony III/2 – zvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT. V rámci tohoto projektu vytváří učitelé metodické materiály, které začleňují do e-learningového prostředí Moodle. Po jejich ověření v rámci běžné výuky budou tyto materiály vystaveny na Internetu, aby je mohli využívat i vyučující jiných škol.
Získané finanční prostředky budou sloužit především na rozšíření paměti serveru a nákup softwaru a hardwaru používaného ve vyučování.Odkaz na veřejně přístupné datové úložiště (Google Apps for Education) s metodickými materiály vytvořenými v ISŠA Brno v rámci projektu EU – peníze školám, šablony III/2 – zvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT:

Šablony ISŠA

RNDr. Vladimír Zábrodský

Nový projekt týkající se elektropohonů a alternativních pohonů

Rozpočet projektu celkem: 5 427 609,32

Datum zahájení projektu: 1.5.2012

Datum ukončení projektu: 28.2.2015

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je plošná inovace výuky autooborů v rámci rozvoje elektropohonů a dalších alternativních pohonů vozidel, která bude spočívat v přípravě učebních pomůcek, výukových materiálů ve formě prezentací, tištěných podkladů pro žáky (skript), e-learningové podpory výuky, nákupu učebních pomůcek, vybavení zejména dílenských prostor potřebnými servisními a výukovými technologiemi. V rámci projektu budou inovovány níže vyjmenované školní vzdělávací programy. Dalším cílem je také navázání úzké spolupráce s firmami, které v této oblasti působí, za účelem získání podkladů pro výuku a zajištění školení pedagogů. Cílovou skupinou projektu budou žáci níže uvedených oborů a odborní učitelé, kteří se budou v této oblasti dále vzdělávat a budou připravovat učební pomůcky a výukové materiály. Projekt podpoří obory vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 23-55-H/02 Karosář, 23-45-M/01 Dopravní prostředky, 39-41-L/01 Autotronik a 39-41-L/51 Autotronik - nástavbové studium.

Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinu projektu tvoří žáci 2. a 3. ročníků 3-letých oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou - Mechanik opravář motorových vozidel a Karosář, 3. a 4. ročníků 4-letých oborů ukončených maturitní zkouškou Autotronik a Dopravní prostředky a také žáci nástavbového studia Autotronik v obou ročnících výuky. V průběhu realizace projektu bude podpořeno minimálně 750 žáků uvedených oborů a ročníků. Všichni absolventi těchto oborů se budou v praxi setkávat se servisem vozidel s elektropohony a alternativními pohony, takže je nutné, aby získali dostatečné znalosti a dovednosti v této oblasti. Absolventi oboru Autotronik mohou navíc po vykonání příslušné zkoušky provádět na těchto vozidlech servisní úkony pod napětím. Další cílovou skupinou projektu je minimálně 15 odborných učitelů působících jak v teoretické, tak praktické výuce uvedených oborů, kteří se budou účastnit školení a rozšíří si tak kvalifikaci. Část těchto učitelů bude zařazena do projektového týmu a bude pracovat na vytváření učebních pomůcek, výukových materiálů a úpravě školních vzdělávacích programů.

Zapojení a motivace
Cílová skupina bude do projektu zapojena postupem do příslušných ročníků dle jednotlivých oborů. V těchto ročnících bude teoretická i praktická výuka doplněna o problematiku elektropohonů a alternativních pohonů, čímž dojde k podpoře cílové skupiny. Určitým specifikem je obor Autotronik, ve kterém bude žákům nabídnuta další výuka nepovinných předmětů, po jejichž dokončení budou moci vykonat zkoušku v rámci vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Motivací pro tyto žáky bude rozšíření kvalifikace, zlepšení podmínek pro vstup na trh práce a zejména značný zájem zaměstnavatelů o takto kvalifikované zaměstnance v autoopravárenství. Z důvodu zařazení těchto částí do běžné výuky budou všichni žáci motivováni také výsledným hodnocením z jednotlivých předmětů a dalšími ustanoveními školního řádu. Motivací žáků bude také atraktivní výuka novinek v oboru, podpořená vytvořenými učebními pomůckami, výukovými materiály včetně e-learningu a také moderně vybavené dílenské prostory a servisní technologie. Odborní učitelé budou do projektu zařazeni na základě výuky potřebných odborných předmětů, praxe a odborného výcviku a k absolvování školení budou motivování standardním pracovně-právním vztahem, ale zejména možností získání nejnovějších odborných znalostí a dovedností.               

Projekt POSPOLU

loga

text

Program OPVK, projekt

loga
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Projekt "Nauč se a uč" je zaměřen na zvýšení kvalifikace a zlepšení odborných kompetencí učitelů odborných a technických předmětů na středních odborných školách a učilištích Jihomoravského kraje a podpora jejich aktivního a inovativního přístupu k výuce. Ze samotného názvu projektu "Nauč se a uč" je zřejmé, že se učitelé odborných předmětů nejprve sami budou učit a rozšiřovat si znalosti a dovednosti ve svých oborech a získané poznatky poté budou dále předávat při vlastní výuce. Globálního cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů.

  • seznámení učitelů SOŠ a SOU s novinkami v oblasti technologií, kterým se věnují ve svých odborných předmětech
  • navázání spolupráce mezi školami a firemním sektorem
  • dlouhodobá fungující spolupráce mezi školami a firemním sektorem na základě stanovených pravidel
  • rozvoj kompetencí a dovedností učitelů odborných předmětů.
  • seznámení učitelů SOŠ a SOU se zahraničními novinkami v oboru a s příklady dobře fungující spolupráce mezi zahraničními odbornými školami a firmami.
  • co nejširší povědomí mezi cílovou skupinou.

Do projektu se zapojí 10 středních odborných škol a učilišť JMK a z každé školy budou vybráni cca 3 učitelé, kteří se přímo zapojí do realizace jednotlivých klíčových aktivit projektu. Tito učitelé poté budou získané poznatky a zkušenosti předávat dále svým kolegům.

Celoživotní vzdělávání a další profesní rozvoj je v současné době nezbytnou podmínkou pro udržení zaměstnání. V oblasti technických oborů a moderních technologií dochází neustále k pokroku a k novým trendům a učitelé sami nejsou schopni tyto změny sledovat a zakomponovat do své výuky. Projekt proto usnadní učitelům odborných předmětů přístup k informacím o těchto nových technologiích a trendech a tím zajistí, že i jejich výuka/předávání poznatků žákům bude aktuální. Tím, že se učitelé s moderními technologiemi budou moci seznámit "na vlastní kůži" při exkurzích přímo v provozu vybraných firem, předpokládáme, že se bude jednat o atraktivní formu získávání nových poznatků, a že u cílové skupiny vzbudíme dostatečný zájem a učitelé budou k aktivitám projektu přistupovat pozitivně a aktivně s cílem pracovat na svém rozvoji.

Výrazným přínosem pro pedagogy je také možnost zúčastnit se zahraničních stáží na odborných školách a u odborných firem, díky nimž budou moci získat poznatky o tom, jak spolupráce mezi školami a firmami funguje v zahraničí. Své poznatky a zkušenosti si budou moci zástupci cílové skupiny vyměňovat i díky nově vytvořené sekci na webových stránkách, v rámci tzv. technické seznamky.  

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz