dní
do konce školního roku
Integrovaná střední škola Brno

Hlavní menu

Pokyn ředitele školy k přijímání žáků do vyšších ročníků

Přijímání do vyššího ročníku na střední škole a uznávání dosaženého vzdělání vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. 


a) Přijímání do vyššího ročníku na střední škole podle § 63 školského zákona 

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen. 

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání musí být podána nejpozději do 31. března, ve výjimečných případech do 31. srpna předcházejícího školního roku zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Přílohou žádosti musí být kopie ročníkových vysvědčení, v případě dokončeného studia vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání. 

V případě většího počtu uchazečů o studium než volných míst budou uchazeči vybíráni na základě výsledků přijímací zkoušky, která se bude skládat z testu z cizího jazyka, matematiky, fyziky a vybraných částí odborné výuky. Pořadí uchazečů bude určeno podle součtu bodů. 


b) Uznávání dosaženého vzdělání podle § 70 školského zákona a § 7, 8, 9 vyhlášky č. 13/2005 Sb.,o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 

Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání žáka může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. Za ucelené dosažené vzdělání žáka se považuje vzdělávání ve střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, které je doloženo dokladem o jeho úspěšném ukončení, nebo jiným prokazatelným způsobem. Doklad o úspěšném ukončení vzdělávání musí být opatřen nostrifikační doložkou nebo osvědčením o rovnocennosti dosaženého vzdělání. Ředitel školy vždy uzná ty části vzdělávacího programu, jejichž obsah a rozsah je shodný v absolvovaném a současně studovaném oboru vzdělání. 

Za částečné vzdělání žáka se považuje absolvování pouze některých ročníků jiné střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy v České republice nebo v zahraničí, či jiné vzdělávání, zejména v odborných kurzech nebo jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. 

Při zaznamenávání uznání dosaženého vzdělání na vysvědčeních škola do příslušných rubrik pro hodnocení žáka uvádí výraz „uznáno“ s odkazem na vysvětlivku, která bude na zadní straně vysvědčení obsahovat bližší podrobnosti. V povinné dokumentaci školy se postupuje obdobně. 

Žádost o uznání dosaženého vzdělání a uvolnění z některých předmětů musí být podána nejpozději do 1. června předcházejícího školního roku, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem, výjimečně do 31. srpna. Žádost musí obsahovat výčet předmětů, o jejichž uvolnění je žádáno. Přílohou žádosti musí být kopie ročníkových vysvědčení a vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce, kopie platného učebního plánu, popřípadě kopie řidičského průkazu. Nelze uznat odborný výcvik nebo praxi. 


V Brně dne 2. 9. 2013 
Ing. Milan Chylík, ředitel školy.

 

Dokumenty ke stažení


Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Křižíkova 106/15, 612 00 BRNO

IZO: 600 171 850    
IČ: 00 219 321   |   DIČ: CZ 00 219 321

telefon: 533 433 147-9 (spojovatelka)
e-mail: sekretariat@issabrno.cz
ID datové schránky: c84wg85

47534750

facebook RSS  Výsledek obrázku pro logo app store

 stravovani email Výsledek obrázku pro logo google play

 

počítadlo.abz.cz